เนื้อหาของคอร์ส
Comparative & Superlative
0/1
Subject & verb agreement
0/1
Conjunction
0/1
Quantifier
0/1
Relative Clause
0/1
Participle Phrases
0/1
Direct speech and Reported Speech
0/1
Subjunctive
0/1
ตะลุยโจทย์ Vocabulary
0/2
ตะลุยโจทย์ Reading Comprehension
0/5
ตะลุยโจทย์ Structure & Writing
0/2
ปูพื้นฐาน + ตะลุยโจทย์ GAT ภาษาอังกฤษพิชิตมหาวิทยาลัยในฝัน
0% เสร็จสมบูรณ์