เนื้อหาของคอร์ส
Present Perfect Tense (เหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดตั้งแต่อดีตดำเนินมาถึงปัจจุบัน)
0/12
Prefix & Suffix อุปสรรคและปัจจัย (ส่วนประกอบของคำหน้าและคำหลัง)
0/2
ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แถม TOEIC ฟรี
0% เสร็จสมบูรณ์