Engnow เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ดำเนินการโดย บริษัท แอดเวนเจอร์ ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขผู้เสียภาษี 0105562031760
เป็นผู้ถือลิขสิทธิ์คอร์สเรียนออนไลน์ และเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ภายใต้เว็บไซต์ Engnow.in.th

ห้ามคัดลอกหรือดัดแปลง

ห้ามมิให้ผู้ใดคัดลอกหรือดัดแปลงเนื้อหาการเรียน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้เพื่อการใดๆ ก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากทางบริษัทฯ แล้วเท่านั้นซึ่งมีหลักฐานในการให้อนุญาตจากทางบริษัทฯ

ไม่อนุญาตให้ใช้ในการพาณิชย์

ห้ามมิให้นำไปจำหน่ายต่อ อันเป็นมูลแก่การกระทำเพื่อการพาณิชย์

สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข

บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือโปรโมชั่น โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า แต่บริษัทขอให้ความมั่นใจว่า เราจะยึดถือผลประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ห้ามมิให้เปลี่ยนชื่อผู้สมัคร

เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิพิเศษในการให้เงินคืนแก่ผู้ที่ได้คะแนนสอบเกินที่กำหนด ดังนั้นผู้สมัครควรรักษาสิทธิไว้ และไม่ให้ส่งต่อสิทธิ์ดังกล่าวให้ผู้อื่น